PSSI Kota Bima
Jayalah sepak Bola

Nomor 4. KHAIRUDDIN JURAID, S.IP